Vés al contingut (premeu Retorn)

Àrees i Revistes

Línies del Congrés

El 1er Congrés Internacional d’Aigua i Sostenibilitat consta de tres línies principals d’investigació dins les quals hi ha diferents temàtiques on segur podreu incloure la vostra investigació, projecte o experiència.

Recordeu que l’enviament de resums acaba el 27 de Febrer 2017 i que, de tots els resums acceptats, s’espera una comunicació o article complet que cal enviar abans del 28 d’Abril 2017.

El Congrés és multilingüe, fet que propicia que les comunicacions puguin ser escrites i presentades en Català, Castellà, Anglès i Francès. Nogensmenys, recordem que les revistes amb les que hi ha acords al Congrés i on s’enviaran els articles seleccionats, treballen únicament en anglès.

Les línies d’investigació i treball del Congrés són:

 

Línies d’Aigua:

1.- Potabilització

2.- Gestió i tractament de residus

3.- Aigües residuals

4.- Gestió ambiental

5.- Gestió integral de recusos hídrics

Aquestes línies permeten incloure tot tipus de temàtiques, tals com la utilització de productes naturals per a la potabilització, l’ús de membranes en el tractament d’aigües, tecnologies innovadores de purificació / dessalinització o per als anàlisis de qualitat de l’aigua de rius, aqüífers i mars enfocats a la sostenibilitat així com a l’anàlisi del cicle de vida de sistemes i processos o d’altres estudis ambientals. Així mateix, la gestió integral de recursos hídrics inclou temes com la ordenació de conques hidrogràfiques, captació, transmissió i processament de dades, etc..

 

Línies de Cooperació i Sostenibilitat:

1.- Aigua i cooperació

2.- Gestió de l’aigua

3.- Tecnologia i cooperació al desenvolupament

4.- Tecnologia per  a la sostenibilitat

5.- Casos pràctics i projectes de cooperació innovadors i sostenibles.

6.- Innovació i eco-disseny.

Les línies de Cooperació i Sostenibilitat permeten un anàlisi i presentació de casos d’estudi de tractament d’aigües tant potables com residuals en països o zones amb dificultats i/o empobrides. Igualment, permeten analitzar els agents que participen en projectes de cooperació d’aigua i veure els seu impacte des d’un enfoc de drets humans.

Finalment, hi ha una vessant més tecnològica amb tres enfocaments diferents: el desenvolupament econòmic i social de les entitats, regions o persones beneficiàries, la sostenibilitat i com la innovació i l’eco-disseny poden participar-hi.

 

Línia d’Educació i Aigua:

1.- Transmissió de la tecnologia de l’aigua a les aules.

2.- La sostenibilitat en l’ensenyament.

3.- Tecnologia per al desenvolupament humà o econòmic.

4.- Integració en els plans d’estudi.

Aquesta tercera línia pretén englobar tots aquells aspectes educatius relacionats d’alguna manera amb l’aigua des de punts de vista estrictament científic-pràctics així com d’altres enfocs tals com la seva implantació en els plans d’estudi.

 

Línia de Models de Gestió de l'Aigua:

1.- Aspectes legals

2.- Models de transició

3.- Experiències de partenariats

4.- Participació i transparència

Aquesta darrera línia d'investigació inclou tot allò que faci referència a models de gestió de l'aigua, tenint present tots els aspectes rellevants que cal tenir en compte en processos de transició i els punts forts i febleses de cada model, com són els sitemes de presa de decisió, la transmissió de la informació, la participació i transparència, etc.

Revistes del Congrés

Els articles que el Comitè Científic consideri més rellevants de cada àrea temàtica seran enviats, amb el permís dels autors, a les següents revistes amb l'objectiu de publicar-los:


La International Journal of Water Resources Development es una revista politica-practica que cobreix tots els aspectes relacionats amb les polítiques sobre els recursos, la gestió, el desenvolupament i la governança de l'aigua. És una revista interdisciplinar focalitzada en els recursos aquàtics i els seus impactes econòmics, financers, socials i mediambientals. Les contribucions poden incloure interdependències i vincles entre aigua i agricultura, energia, indústria i salut ja sigui en països rics o empobrits i amb exemples d'ara o futurs.

Water resources

 

  • Àrea temàtica de Cooperació i Sostenibilitat així com la de Models de Gestió de l'Aigua, tenint present la part de projectes i economia: IC Intangible Capital Indexada per SCImago Journal & Country Rank (SJR), SCOPUS, amb un impact factor:0.221 (Q3- Business, Management and Accounting) i ESCI (Emerging Sources Citation Index) Thomson Reuters

Intangible Capital és una revista d'accés obert (open access) que publica articles amb resultats teòrics o empírics, revisats per parells, que contribueixen a l'avançament de la comprensió de fenòmens relacionats amb tots els aspectes del comportament de la gestió i organització.

Intangible capital

 

El Journal of Technology and Science Education (JOTSE) Fou creat per a contribuir al desenvolupament i la millora científica i tecnològica de l'educació, constituint un espai comú on compartir experiències per a tots aquells que, d'alguna manera, estan involucrats en l'ensenyament o aprenentatge de processos en estudis d'enginyeria.

JOTSE